Dine søgeresultater

Hvidvaskloven

Ring3 Erhverv ApS er som ejendomsmægler omfattet af Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 16:

”Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder, herunder når de optræder som mellemmænd i forbindelse med udlejning af fast ejendom.”

Den danske hvidvasklov er en implementering af EU’s 4. og 5. hvidvaskdirektiv fra 2015 i samråd med en række internationale anbefalinger.

Hvidvaskloven definerer, at der ved hvidvaskning forstås:

  • Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
  • Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende medvirke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse
  • Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner

Undersøgelses- og noteringspligt

Det fremgår af lovens § 25, at virksomheder omfattet af loven skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner, samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvidvaskloven indeholder et forbud mod, at alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven, modtager kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Identitetsoplysninger

Ring3 Erhverv ApS er, som omfattet af hvidvaskloven, forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på fysiske og/eller juridiske personer ved indgåelsen af alle nye kundeforhold. Som led i kundekendskabsproceduren skal alle kunder identificeres og kundernes identitet skal kontrolleres på grundlag af dokumenter indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder.

  • Ved fysiske personer indhentes identitetsoplysninger bestående af personens navn og CPR-nr. (eller andet identifikationsnummer, hvis kunden ikke har et CPR-nr.). Har den pågældende ikke et cpr.nr. eller lignende, skal identitetsoplysningerne omfatte fødselsdato. Det er som udgangspunkt kunden, der skal levere identifikationsoplysningerne.
  • Ved juridiske personer indhentes identitetsoplysninger bestående af CVR-nr., og oplysningerne kontrolleres med legitimations-dokumenter eller via cvr-registeret. Ejerstrukturen skal desuden klarlægges og virksomhedens reelle ejere skal legitimeres med CPR-nr., som vi skal opbevare i 5 år.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via vores kontaktside.

  • Find Ejendom

Sammenlign ejendomme